Goldline - icons contact - email
Goldline - Hoogste goudprijs Hoogste goudprijs
Goldline - Discretie verzekerd Discretie verzekerd
Goldline - Expert sinds 1993 Expert sinds 1993
Goldline - Afhalen & leveren Afhalen & leveren
Verkoopvoorwaarden
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen.

Identificatie van de verkoper :
Goldlines bvba
Maastrichterstraat 1 bus 16, 3500 Hasselt, België
+32 11 21 20 22 /
BE 0881.656.358

Telefonisch bereikbaar van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00, e-mail : 24/24
Bepalingen en voorwaarden voor het verkoop van producten door de site.

1. Wettelijke vermeldingen

De website toegankelijk via het adres www.goldline.be (hierna de 'Site') wordt gepubliceerd door de firma Goldlines bvba met maatschappelijke zetel op Maastrichterstraat 1 bus 16, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Hasselt onder het nummer BE 0881.656.358

2. Toepassingsgebied van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de 'Voorwaarden') regelen alle aankoop- en verkooptransacties evenals het gebruik van de diensten die toegankelijk zijn via de website www.goldline.be, uitgevoerd door een natuurlijke of rechtspersoon (hierna de 'Klant').

Goldlines behoudt zich het recht voor om contractuele bepalingen te wijzigen of recht te zetten. In dat geval geldt de publicatie op de website als kennisgeving van deze wijzigingen.

Elk gebruik van de diensten die toegankelijk zijn via de Site impliceert aanvaarding zonder voorbehoud noch beperking van de onderhavige Algemene Voorwaarden door de Klant.

Aankoop en verkoop van goud door natuurlijke personen is uitsluitend toegelaten voor meerderjarigen.

3. Telefonisch toegankelijke diensten

Goldline (Goldlines bvba') biedt Klanten de mogelijkheid tot de aankoop en verkoop van goud, evenals van een aantal edele metalen, volgens de voorwaarden die geformuleerd worden in dit document.

De beschikbare diensten zijn uitsluitend toegankelijk voor meerderjarigen.

Goldlines behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn diensten te ontzeggen aan elke Klant van wie eerdere bestellingen of verkopen het voorwerp zouden zijn geweest van een betalingsincident of waarvan meerdere elementen doen denken dat het om een fraude gaat.

4. Algemene informatie over de aankoop en verkoop van goud

Elke investering of belegging in goud houdt een zeker risico in dat verband houdt met de fluctuatie van de goudmarkt. De Klant die overgaat tot de verkoop of aankoop van goud of edele metalen moet er zich bijgevolg bewust van zijn dat het voordeel verbonden aan een eventuele meerwaarde in geen geval gegarandeerd kan worden.

Aankoop- en verkoopverrichtingen met betrekking tot goud kunnen onderworpen zijn aan een bijzondere fiscaliteit die afhankelijk is van het land van verblijf van de Klant. De laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de naleving van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op deze verrichtingen.

Goldlines bvba kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de afwezigheid van een aangifte door de Klant.
In geval van twijfel zal de Klant ervoor zorgen inlichtingen in te winnen over de na te leven wetten en procedures.

Elke beslissing tot de aankoop of verkoop van goud door de Klant wordt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid genomen.

5. Voor de vaststelling van de prijs van het verkochte of gekochte goud baseert Goldlines bvba zich op de dagelijks realtime notering op de internationale goudmarkten.

De noteringen zijn gebaseerd op stukken in goede verhandelbare staat en 'good delivery' staven of internationale munten van 999,9 % fijn goud.

Alle prijzen zijn uitsluitend genoteerd in EURO en de transacties worden uitgevoerd in EURO.

6. Voorwaarden voor aankoop/verkoop door de klant

In ieder geval moet de Klant zijn naam, voornaam, een geldig e-mailadres, zijn wettelijk adres en een telefoonnummer meedelen. Anders kan zijn aanvraag niet worden behandeld.

Zodra de klant telefonisch zijn akkoord heeft gegeven over het bestelde product, de hoeveelheid en de koers wordt de transactie als vaststaand en definitief beschouwd.

Vervolgens moet de klant zo snel mogelijk, uiterlijk op de dag zelf, het 'orderbevestigingsformulier' invullen dat daartoe ter beschikking wordt gesteld op onze Site www.goldline.be, met de bij de transactie overeengekomen bewoordingen. Hij zal eraan denken om aan te duiden dat hij de algemene verkoopsvoorwaarden goed gelezen en aanvaard heeft.

Goldlines bvba stuurt dan een bevestigingsmail met eventuele opmerkingen. Goldlines bvba behoudt zich het recht voor om elke afwijking recht te zetten in de bevestiging van de order van de klant.

Bij een vergissing moet de Klant een nieuwe mail maken ter bevestiging van de goede ontvangst van de eventuele wijzigingen.

Goldlines bvba behoudt zich het recht voor om een eventueel verschil in zijn nadeel met alle rechtsmiddelen te recupereren.

De Klant gaat over tot de overschrijving van het geld dat noodzakelijk is voor de behandeling van zijn bestelling op de bankrekening die wordt meegedeeld in de rubriek 'contact' van de Site www.goldline.be door Goldlines bvba. De betaling gebeurt uitsluitend via bankoverschrijving, bankcheque of cash – te verduidelijken om binnen de grenzen van artikel 14 te blijven – binnen 48 uur na de transactie, behoudens uitdrukkelijke derogatie verleend door Goldlines bvba.

De klant dient persoonlijk te informeren naar de goede ontvangst van zijn betaling.

7. Uitvoering van de order door Goldlines bvba

Goldlines bvba voert uw bestelling onmiddellijk uit door uw aankoop- of verkooporder op de betrokken markt te dekken. De orders worden onmiddellijk uitgevoerd op de markt, wat betekent dat u definitief gebonden bent door uw order.

8. Afwezigheid van herroepingsrecht

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze aan het herroepingsrecht niet uitoefenen nadat hij zijn order telefonisch geplaatst heeft en zijn bevestigingsmail verzonden heeft.

9. Levering van de bestelling

De Klant neemt zijn bestelling in bezit in de lokalen van Goldlines bvba. Geen enkel ander leveringssysteem kan worden overwogen.

A priori zijn de bestellingen beschikbaar voor levering zodra het geld is ontvangen. Wij verzoeken de klanten echter om Goldlines bvba te contacteren alvorens naar onze kantoren te komen, om zich ervan te vergewissen dat de bestelling wel degelijk beschikbaar is. In sommige gevallen kan de levering worden uitgesteld om beschikbaarheidsredenen en/of transportproblemen buiten onze wil (staking of moeilijkheden ondervonden door de vervoerder).

De leveringstermijn kan ook verschillen naargelang de beschikbaarheid van de producten en hun waarde.

10. Ondertekening van de factuur

Ongeacht de leveringsvoorwaarden van de bestelling moet de Klant het borderel ondertekenen wanneer hij de bestelde producten in ontvangst neemt.

Bij de ontvangst van zijn bestelling moet de Klant nagaan of deze overeenstemt met het gewicht en de hoeveelheden vermeld op het borderel.

Indien hij een afwijking of een gebrek vaststelt, of indien hij een opmerking wil maken, moet hij daar melding van maken bij de levering.

11. Verkoop van goud door de klant

Goldlines bvba koopt voornamelijk goudproducten. De gekochte producten behoren hoofdzakelijk tot twee categorieën: goudstaven en goudstukken en oud goud.

Bij wijze van kan Goldlines bvba ook andere edele metalen kopen, zoals zilver of platina

12. Voorwaarden voor de levering van producten door de klant

Wij kopen alleen goudstaven en goudstukken als ze ons worden aangeboden in onze kantoren en in winkel en volgens de voorwaarden uiteengezet in artikel 13.

13. Waarde van het goed

De waarde van het product is afhankelijk van de kwaliteit, het gewicht en de koers van het goud op het ogenblik waarop de schatting wordt gedaan door onze experts.

In de meeste gevallen geven we u de referentieprijs die gebaseerd is op internationale 'good delivery'-staven van 999,9 % of op stukken in goede staat, die niet beschadigd en verhandelbaar zijn. Als de staven of stukken niet aan deze criteria voldoen, dan worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast om het verschil weer te geven.

Om de kwaliteit van het verkochte goud te bepalen, zullen onze experts de staat ervan bevestigen bij de levering. Desgevallend, indien dat noodzakelijk is, zal Goldlines bvba analyses laten uitvoeren.

14. Persoonsgegevens

Goldlines bvba hecht een bijzonder belang aan het respect voor de gegevens van persoonlijke aard die het kan verzamelen over zijn Klanten bij de behandeling van hun bestellingen.
De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de behandeling van uw bestelling en de facturering ervan, daarom worden ze aan de Klant gevraagd. Het betreft de minimale wettelijke gegevens.
Alleen de gegevens met een sterretje moeten verplicht worden ingevuld.

15. Verantwoordelijkheid

Het is niet de taak van Goldlines bvba om de Klant te adviseren over de opportuniteit van uitgevoerde bestellingen of verkopen van goud.
Goldlines bvba garandeert bovendien geenszins de realisatie van een meerwaarde door de Klant.

Goldlines bvba kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een storing van de telecommunicatiemiddelen, van de server die de Site of enige andere website herbergt, of voor het niet ontvangen van mails, faxen of brieven van de Klant.

De via de Site toegankelijke gegevens worden louter ter informatie gepubliceerd.

Om die reden kan Goldlines bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een verschil tussen de koersen op de Site en het reële bedrag van de uitgevoerde transactie.
Het kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van staking, verstoring van de goudmarkt, onderbreking van de notering van goud of voor elk feit van overmacht, zoals omschreven in de Belgische wetgeving.

16. Tijdelijke onderbreking

Goldlines bvba behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn Site tijdelijk te onderbreken om te zorgen voor het onderhoud van de hardware en/of software en de infrastructuren die zijn opgezet voor de toegang ertoe, of in geval van een bezoekerspiek, zonder dat het hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

17. Witwassen

De Klant onthoudt zich van elke verrichting, via Goldlines bvba die verwant zou kunnen zijn aan het witwassen van geld verworven in het kader van illegale activiteiten.

18. Contact

U kunt contact opnemen met Goldlines bvba door ons te schrijven op het volgende adres: , of telefonisch op +32 11 21 20 22. We zullen ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De onderhavige Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van geschillen zijn de bevoegde rechtbanken die welke onder de Rechtbank van Koophandel van Hasselt ressorteren.

Een wijziging in de wetgeving, de regelgeving of een gerechtelijke beslissing waardoor een of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van nul en gener waarde zou worden, zou niet van invloed zijn op de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Een dergelijke wijziging of vaststelling zou de Klant in geen geval toelaten om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden niet na te leven.

De algemene voorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, van Goldlines bvba zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet ingevolge akkoord tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door het plaatsen van een online bestelling of door een product in onze te winkel te kopen verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Goldlines bvba

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Goldlines bvba en haar wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Offerte/Aanvaarding/Conformiteit

20. Alle uitingen van Goldlines bvba op haar website of haar catalogi gelden enkel als een uitnodiging tot het doen van een aanbod zonder dat ze Goldlines bvba verbinden.

21. Bestellingen dienen geplaatst door middel van een volledig ingevulde bestelkaart op de website van Goldlines bvba.

Hij die de bestellingen ondertekent is in geval van wanbetaling hoofdelijk gehouden met de persoon, het bedrijf of de organisatie waarvoor hij optreedt.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Goldlines bvba.

Na aanvaarding worden de bestellingen opgenomen in onze planning en kunnen niet meer worden geannuleerd.

Goldlines bvba en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra Goldlines bvba de bestelling heeft aanvaard. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Goldlines bvba zullen hierbij gelden als bewijs.

22. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Goldlines bvba verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Goldlines bvba is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

Prijzen en betalingen

23. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's. Goud is als monetair edelmetaal en niet onderhevig aan BTW. Zilver, platina en palladium zijn onderhevig aan BTW. Deze heffing bedraagt in België 21%. Onze prijzen zijn exclusief BTW. Verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming en dus exclusief.

24. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de verkoop geldende kostprijsfactoren zoals de stijging en of daling van de goudprijs, accijnzen, etc.,

25. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestiging van Goldlines bvba aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op de website van Goldlines bvba. De opgegeven prijzen zijn louter indicatief en binden Goldlines bvba niet.

26. Goldlines bvba is bovendien niet gebonden aan onjuiste prijsvermeldingen op de website van Goldlines bvba, in reclame-uitingen, op prijskaarten in de vestiging, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van Goldlines bvba, indien aannemelijk is dat het een duidelijke vergissing betreft. Evenmin is Goldlines bvba gebonden aan de prijsaanduiding als prijskaarten niet op de juiste producten zijn geplaatst.

Alle door Goldlines bvba uitgebrachte offertes worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aankoop geldende kostprijsfactoren zoals de stijging en of daling van de goudprijs, accijnzen, etc.,

Indien na de datum van het uitbrengen van een offerte door Goldlines bvba een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is Goldlines bvba gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Goldlines bvba behoudt zich het recht voor offertes in te trekken, voor zover de betreffende offertes nog niet zijn aanvaard door de klant of door deze laatste niet binnen de 8 dagen werden uitgevoerd.

27. Een online bestelling wordt pas aanvaard nadat deze volledig is betaald. Betaling geschiedt enkel per overschrijving. Goldlines bvba behoudt zich echter het recht om de actuele live koers verkeerd is ongeacht het bedrag voor of achteraf aan te passen.

Bij annulering door de klant of bij niet afhaling binnen de 8 dagen na de terbeschikkingstelling van de goederen wordt het voorschot behouden als schadevergoeding.

De overeenkomst komt enkel definitief tot stand indien en zodra Goldlines bvba bij de levering de betaling van het resterend tegoed door de koper heeft ontvangen.

28. De ter plaatse aangekochte goederen kunnen contant betaald worden en dit voor een maximaal bedrag van €3000,00 euro.

Indien evenwel is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een uiterste betalingstermijn van 2 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, of door middel van storting of overmaking op een door Goldlines bvba aangewezen bank- of girorekening. De op Goldlines bvba bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Op alle sommen die niet betaald zijn uiterlijk 2 dagen na de factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten aan 12% per jaar verschuldigd zijn, berekend vanaf de factuurdatum.

Bij betalingsachterstand wordt de hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 100 EURO. Alle inningskosten zijn ten laste van de wanbetaler.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Goldlines bvba het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Goldlines bvba.

Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Goldlines bvba of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening.

29. Het risico voor de (on)juistheid, onvolledigheid of onwerkzaamheid van elektronische transmissies komt volledig voor rekening van de wederpartij.

30. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

31. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur en in geval van faillissement, procedure van gerechtelijke reorganisatie, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Goldlines bvba zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Tevens behoudt Goldlines bvba zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en te laten ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Levering

32. Alle aangeboden artikelen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel.

Goldlines bvba is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door de klant of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.

33. De leveringstermijn van een bestelde artikel is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van Goldlines bvba, dan wel een ander door Goldlines bvba aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van de koper.

Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij verkoper koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben genormeerd.

De koper dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.

34. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

35. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Goldlines bvba van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist.

Eigendomsvoorbehoud

36. Goldlines bvba blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Goldlines bvba, ook die uit hoofde van eerdere overeenkomsten, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

37. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

38. Goldlines bvba behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft uitgevoerd, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichting

Klachten en garantie

39. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

40. Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, dienen binnen een termijn van 8 werkdagen schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend aan Goldlines bvba ter kennis worden gebracht. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele verplichtingen van Goldlines bvba ter zake.

41. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan Goldlines bvba nimmer tot meer verplicht worden dan tot vervanging van de goederen die een gebrek vertonen (met uitzondering van artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild), dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur.

Goldlines bvba behoudt zich het recht om teruggezonden artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan de klant te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Goldlines bvba gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.

Aansprakelijkheid

42. Goldlines bvba kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door koper verstrekte opdracht.

43. Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart koper Goldlines bvba voor alle aanspraken van derden voortkomende of verband houdende met de met koper gesloten overeenkomst.

44. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal Goldlines bvba nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.

45. Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Goldlines bvba, is Goldlines bvba niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Goldlines bvba.

Ontbinding en opschorting

46. Elke toerekenbare tekortkoming van de koper onder een van de met de verkoper gesloten overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van de koper is aangevraagd, dan wel een gerechtelijk akkoord, of indien de verkoper om andere redenen gronden heeft om aan te nemen dat de koper enige verplichting niet zal nakomen, geeft de verkoper het recht om elke overeenkomst met de koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

47. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op de koper direct opeisbaar.

Overmacht

48. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Goldlines bvba in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Goldlines bvba gehouden is tot enige schadevergoeding

Privacy

49. Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

Toepasselijk recht.

50. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Goldlines bvba en haar contractanten is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen.

51. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten

52. De klant heeft geen recht op teruggaven/retour van zijn bestelling omwille van koersschommelingen. De producten die de klant koopt bij The House zijn onderhevig aan wijzigingen in de tarieven op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben. Uiteraard zijn we onder bepaalde voorwaarden bereid om uw aankoop terug te kopen, weliswaar aan de op dat moment geldende goudprijzen, en afhankelijk van de staat waarin de producten zich bevinden.

53. De klant heeft geen recht op teruggaven/retour van zijn bestelling omwille van koersschommelingen. De producten die de klant koopt bij Goldlines bvba zijn onderhevig aan wijzigingen in de tarieven op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben. Uiteraard zijn we onder bepaalde voorwaarden bereid om uw aankoop terug te kopen, weliswaar aan de op dat moment geldende goudprijzen, en afhankelijk van de staat waarin de producten zich bevinden.

54. Goldlines behoudt zich het recht om bij enorme prijsschommelingen of technische problemen de verkoopovereenkomst te verbreken en het volledig bedrag van de bestelling terug te storten aan de klant.

Goldlines bvba
Maastrichterstraat 1 bus 16, 3500 Hasselt, België
+32 11 21 20 22 /
BE 0881.656.358
Laatst bijgewerkt : 23 mei 2022